ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جایگزینی مفصل

joint replacement

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قرار دادن برسازه در محل مفصل ازطریق جراحی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ