ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جایگاه تولید

place of articulation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محلی در مجرای آوایی که با ایجاد گرفتگی در آن، آوا تولید می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ