ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جایمان لَتی

provenience lot

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کوچک‌ترین واحد فضایی در تعیین جایمان و ثبت و ضبط داده‌های دوبعدی برای یافته‌های سطحی و سه‌بعدی برای یافته‌های کاوش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ