ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جانمایی علامت

signal sighting

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نصب علامت به‌نحوی‌که راننده دید بهینه داشته باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ