ترجمه مقاله

جامعه‌شناسی خانواده

sociology of the family, family sociology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شاخه‌ای از جامعه‌شناسی که موضوع آن مطالعۀ خانواده در تمام ابعاد اجتماعی است
ترجمه مقاله