ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جامدات ته‌نشین‌پذیر

settleable solids

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از مواد جامد معلق اولیه که پس از ته‌نشین شدن در زمان و شرایط معین قابل جداسازی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ