ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جامدات بی‌چربی

solids not fat, SNF

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترکیبات جامد شیر به‌استثنای چربی آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ