ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جابه‌جایی الکتریکی

electric displacement

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حاصل‌ضرب گذردهی و شدت میدان الکتریکی متـ . القای الکتریکی electric induction
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ