ترجمه مقاله

ثعله‌باقلا

Nelumbo

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تنها سردۀ ثعله‌باقلائیان آبزی با دو گونه که گل‌های درشت و زیبایی شبیه به گل‌های نیلوفر آبی دارند
ترجمه مقاله