ترجمه مقاله

ثعله‌باقلائیان

Nelumbonaceae

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تیره‌ای از چنارسانان آبزی با یک سرده و دو گونه که به‌طور گسترده، در جنوب شرقی آسیا و جنوب شرقی امریکا به‌صورت علفی چندساله می‌رویند؛ دانه‌های آنها در نهنج گوشتی منفرد قرار دارد و گل‌های کامل و بزرگ و زیبایشان با تقارن شعاعی در بالای سطح آب قرار می‌گیرد؛ گل‌آذین آنها تکگل و برگ‌هایشان ساده و سپریشکل است
ترجمه مقاله