ترجمه مقاله

ت و ت

R & D

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← تحقیق و توسعه
ترجمه مقاله