ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ت و ت بومی

indigenous R&D

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← تحقیق و توسعة بومی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ