ترجمه مقاله

تیره

family

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ششمین رتبۀ رسمی در آرایه‏شناسی موجودات زنده، بالاتر از سرده و پایین‏تر از راسته
ترجمه مقاله