ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تگرگ‌کاهی

hail suppression, hail prevention

واژه‌های مصوب فرهنگستان

از بین‌ بردن دانه‌های بزرگ و زیان‌بار تگرگ که معمولاً با آمایش اَبر صورت می‌گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ