ترجمه مقاله

تک‏آلی‏پروردگی

auxotrophy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند رشد اندامگان در محیط با استفاده از حداقل یک مادۀ آلی
ترجمه مقاله