ترجمه مقاله

تکثیر کردن

propagate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزودن تعداد گیاهان ازطریق روش‌هایی چون بذرافشانی و قلمه‏زنی و پیوند و خوابانیدن
ترجمه مقاله