ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تپۀ شنی

sand hump

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تپه‌ای شنی که در انتهای یک خط فرعی برای متوقف کردن قطار فراری ایجاد می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ