ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تونل فروچرخش

spin tunnel, spinning tunnel, vertical tunnel, vertical wind tunnel, vertical spin tunnel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تونل بادی که جریان هوا در آزمونگاه آن عمودی و روبه‌بالا و مدل متصل، اما شناور است و در آن مشخصه‌های فروچرخشی مدل بررسی میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ