ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تونل شوک

shock tunnel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تونل بادی که در آن سیال با سرعت بالا جریان می‌یابد و شوک‌هایی با ماخ 6 تا 25 تولید می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ