ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تونل انجماد

refrigeration tunnel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تونل باد ویژۀ آزمون‌های یخ‌زدگی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ