ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توقفگاه

parking

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محلی عمومی که خودروها در آنجا برای مدت موقت نگهداری شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ