ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

توزیع بوزـ اینشتین

Bose-Einstein distribution

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تابعی که حاکی از تعداد ذرات در هریک از حالت‌های انرژی مجاز در مجموعه‌ای از بوزون‌هاست
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما