ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توزیع بوزـ اینشتین

Bose-Einstein distribution

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تابعی که حاکی از تعداد ذرات در هریک از حالت‌های انرژی مجاز در مجموعه‌ای از بوزون‌هاست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ