ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تورسنگ

gabion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قفسی توری پر از قلوه‏سنگ و قطعات مختلف که با قرار دادن تعدادی از آنها بر روی هم، به‌صورت خشکه‏چینی، از ریزش دیوارۀ خاکی جلوگیری می‏کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ