ترجمه مقاله

توتون ناکِشیدنی

smokeless tobacco

واژه‌های مصوب فرهنگستان

توتونی که به‌جای کشیدن‌ به‌صورت انفیه یا با جویدن مصرف می‌شود متـ . توتون جویدنی chewing tobacco
ترجمه مقاله