ترجمه مقاله

توتون جویدنی

chewing tobacco

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← توتون ناکشیدنی
ترجمه مقاله