ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توته

enation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تورم یا برآمدگی تیغه‌ای یا نقطه‌ای یا سوزنی که در پشت برگ یا روی ساقه براثر تکثیر بیش‌ازاندازۀ یاخته‌ها به وجود می‌آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ