ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توان

power

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مقدار کار انجام‏شده یا مقدار انرژی قابل‌تبدیل در واحد زمان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ