ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توالی درنهشی

insertion sequence

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی ترانَهِشه که نخستین بار به‌عنوان عامل جهش‌های خودبه‌خودی در اِشِریشیا کُلی (Escherichia Coli) شناخته شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ