ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ته‌بند

coda

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. بخش پایانی یک قطعه یا لحن 2. بخش الحاقی به یک شکل یا ساختار استاندارد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما