ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهیگاه، ناحیۀ کشالۀ ران

inguinal region, groin, regio inguinalis, inguen

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← ناحیۀ تهیگاه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ