ترجمه مقاله

تهوع‌آور

nauseant

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عاملی که موجب تهوع می‌شود
ترجمه مقاله