ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تُنِ حجمی

measurement tonne, measurement ton

واژه‌های مصوب فرهنگستان

واحدی که معادل چهل پای مکعب است و از آن برای بارهای حجمی استفاده میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ