ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنگ

gorge

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دره‌ای باریک و ژرف با دیواره‌های سنگی تقریباً قائم در کوهستان که از ژرف‌دره کوچک‌تر و از تنگ‌دره پرشیب‌تر است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ