ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تنش دومحوری

biaxial stress

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حالت تنشی که در آن دو تنش از سه تنش اصلی، درحالی‌که در یک صفحه قرار دارند، غیرصفر و تنش سوم صفر است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما