ترجمه مقاله

تنده‌رگ

angioblast, vasoformative cell, vasofactive

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. یاخته یا بافت پیش‌ساز رگ و یاخته‌های خونی 2. بافت میان‌آکنه‌ای رویانی که یاخته‌ها و رگ‌های خونی از آن منشأ می‌گیرند
ترجمه مقاله