تمیزکاری آندی

anodic cleaning

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی تمیزکاری برق‌کافتی که در آن قطعۀ موردنظر آند واقع می‌شود

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما