ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمهیدات امنیتی پدیدآور

developer security

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فعالیت‌های امنیتی فیزیکی و روشی و شخصی که پدیدآورندگان در محیط کار خود به کار می‌برند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ