ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمرکز راهبردی

strategic concentration

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تجمع نیروهای مشخص در مناطق مورد نظر به شیوه‌ای که گسترش نیروها برای شروع عملیات طرح پیکار به بهترین روش ممکن میسر شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ