ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تماشای پولی

pay-per-view

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی خدمات تلویزیون بافه‌‌ای/کابلی که مستلزم پرداخت وجه برای تماشای هر برنامه است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما