ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تماس و برخاست

touch-and-go

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرود تمرینی که در آن هواپیما اجازه دارد به‌دفعات با باند تماس مختصر پیدا کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ