ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تَل‌ماسة مهارشده

anchored dune, fixed dune, established dune, stabilized dune

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تَل‌ماسه‌ای که حرکت آن متوقف شده یا شکل آن براثر رشد گیاه یا سیمانی‌شدن ماسه از تأثیر باد بیشتر در امان مانده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ