ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تلویزیون پولی

pay television, pay TV

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی خدمات تلویزیونی که تماشای برنامه‌های آن مستلزم پرداخت وجه ماهیانه است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما