ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تلویزیون ماهواره‌ای

satellite TV, sat TV, satellite television

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هرگونه سامانۀ ماهواره‌ای که علائم تلویزیونی را از فرستنده‌های زمینی جمع‌آوری کرده و پس از تقویت و مدوله‌سازی ازطریق باند ریزموج به زمین و گیرنده‌های تلویزیونی می‌رساند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما