ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تلویزیون بافه‌ای

cable television, CATV

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانۀ پخش برنامه‌های تلویزیونی ازطریق بافه/ کابل برای مشترکان متـ . تلویزیون کابلی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما