ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلسکوپ پوشن‌سپهری

stratosphere telescope, stratoscope

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← تلسکوپ‌ بالون‌بُرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ