ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلسکوپ پرتوایکس

X-ray telescope, X-ray multi-mirror telescope

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ابزاری برای آشکارسازی پرتوهای ایکس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ