ترجمه مقاله

تقریب

approximation 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نتیجه‏ای که دقیق نیست، ولی برای منظور معینی به اندازۀ کافی به نتیجۀ درست نزدیک است
ترجمه مقاله