ترجمه مقاله

تقریب تنگ‌بست

tight-binding approximation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی تقریبی برای محاسبۀ ساختار نواری الکترون‌ها در جسم جامد
ترجمه مقاله