ترجمه مقاله

تقریب تختالی

slab approximation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در لایۀ آمیخته، تقریبی برای ساده کردن با توجه به تکانۀ افقی
ترجمه مقاله